Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma

BRF VÅRT HUS NR 1

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Dag: 2016-03-16
Tid: 18.00
Plats: Föreningens lokal

DAGORDNING

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av två justerare.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
  • Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Dispositioner beträffande vinst eller förlust
  • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 2. Val av styrelse:
  • Ordförande Kjell Svenson, nyval på två år
  • Sekreterare Fredrik Larsson, nyval på ett år
  • Kassör Lennart Svensson, nyval på två år
  • Ledamot, Henrik Gårdh, nyval på två år
  • Suppleant, Elin Ingves, nyval på ett år
 1. Val av revisor. Mikael Sandersson nyval på ett år.
 2. Fastställande av budget 2016.
 3. Beslut om byggnation av balkonger, kostnad, leverantör och finansiering.
 4. Övriga ärenden och eventuella motioner.
 5. Stämmans avslutande.

Göteborg 2016-02-19

Styrelsen