ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BRF VÅRT HUS NR 1

Datum: 2015-03-24
Klockan 18.00
Plats: Föreningens lokal

DAGORDNING

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut:
  – Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  – Dispositioner beträffande vinst eller förlust
  – Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse:
  – Kassör Lisa Berzelius, nyval på två år
  – Sekreterare Fredrik Larsson, omval på ett år
  – Suppleant Elin Ingves, nyval på ett år
  – Kjell Svenson, ordförande vald 2014 på 2 år
  – Kristofer Källsbo, ledamot vald 2014 på 2 år
  – Carl Christiansson, ledamot vald 2014 på 2 år
 10. Val av revisor:
  – Jonas Granqvist, nyval på ett år
 11. Fastställande av budget 2015
 12. Dålig betaldisciplin bland föreningens medlemmar
 13. Övriga ärenden
 14. Stämmans avslutande

Göteborg 2015-03-10 Styrelsen